Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2017, № 2

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 1 від 30.08.2017 року)

Теорія та історія державного управління

Бутирська Т. О. Аналіз дотримання принципу цілісності і збереження форми держави в її штучних і природних теоріях

Демченко В. М. Політичний анекдот як атрибут громадянського суспільства

Парубчак І. О. Теоретико-методологічні підходи до формування державної антикорупційної політики в контексті національної безпеки України

Хмельницька М. В. Сучасна Україна: конфліктогенні чинники розвитку соціально-політичних процесів

 

Механізми державного управління

Бондаренко А. І. Механізми державного забезпечення результативності фінансової безпеки в національній економіці

Борисенко О. П., Тарасенко К. М. Еволюційна парадигма міграційних процесів в Україні

Вовк С. М. Конкуренція за здоров’я на медичному ринку

Криштанович М. Ф. Удосконалення механізмів публічного управління в інклюзивній освіті України

Лопушинський І. П., Ковнір О. І. Реформування загальної середньої освіти в Україні: євроінтеграційний вибір

Мартиненко В. Ф. Взаємодія держави і громадянського суспільства в Україні в контексті сучасних викликів

Мерзляк А. В., Долбунов Д. М. Міжрегіональне співробітництво Україна – ЄС: зміст, форми та інструменти взаємодії

Набока С. І. WEB-сайти як основний інструмент доступу до електронних інформаційних ресурсів органів державної влади

Оберемок Д. О. Розвиток транскордонного співробітництва: вітчизняний та зарубіжний досвід

Овчар П. А. Особливості автотранспортного виробництва та потреба державного регулювання ринку автотранспортних послуг

Палагнюк Ю. В., Сиса А. Д. Підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах європейської інтеграції України

Савченко Н. В. Професійний добір фахівців – запорука ефективної реалізації державної політики зайнятості

Сіренко Р. Р. Організаційно-правові та мотиваційні засади державного управління фізкультурно-спортивною діяльністю студентської молоді

 

Державна служба

Карпунець А. С. Оцінка розвитку інституту державної служби в Україні: результати соціологічного дослідження

Непомнящий О. М., Дєгтяр О. А. Державні службовці як особлива соціально-професійна група

 

Місцеве самоврядування

Коваль Г. В. Територіальна громада: основні ознаки, рівні та особливості

Попович Н. Г. Взаємодія регіональних адміністрацій і університетів в управлінні розвитком регіону

Ружецька І. В. Реформа місцевого самоврядування: досвід зарубіжних країн та вітчизняна практика

Самелюк Л. О. Розвиток партисипативної демократії в умовах реформування місцевого самоврядування