Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2019, № 1,

 

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 5 від 19.03.2019 року)

присвячене 60-річчю

Херсонського національного технічного університету

 

Теорія та історія державного управління

Артемʼєв О. С. Узагальнення класифікації та теоретичних підходів до визначення поняття «механізм державного управління»

Бабицька С. І. Основні принципи державного управління культурою в регіоні

Гаркуша А. Г. Гендерний паритет: жінка в національній поліції України

Демченко В. М. Мовлення управлінця як чинник лідерства

Дурман О. Л., Зуй В. В. Порівняльний аналіз термінів «публічне управління» і «менеджмент»

Ломакіна О. В. Теоретичні засади дослідження в Україні понять «домашнє насильство» та «насильство за ознакою статі»

Макарук О. В. Сутність, функції, елементи податків і принципи оподаткування в Україні

Мартиненко В. Ф. Наука і практика державного управління в Україні: постановка проблеми

Молодцов О. В. Ідеологічна матриця держави: призначення, рівні та основні функції

Струк Н. П. Наукові підходи до розуміння сутності поняття «якість життя населення»

 

Механізми державного управління

Базарко І. М. Соціально-управлінські чинники трансформації регуляторної політики в Україні в контексті формування концепції державницької ідеології

Баран М. П. Механізми удосконалення інформаційного середовища закладів вищої освіти

Вавренюк С. А. Базові моделі державного управління системою вищої освіти України

Веремейчик В. П. До проблеми практичної реалізації лідерства в представницьких органах влади

Волкович О. ЮПерспективи запровадження електронного голосування в Україні як чинника реалізації демократичних засад держави

Вольська О. М. Основні напрямки державного регулювання транспортної галузі

Гололобов С. М. Формування громадянського суспільства в ЄС на рубежі тисячоліть: нормативно-правовий доробок європейської комісії

Демидко Д. Л. Ідеологічна обґрунтованість державної політики національної ідентифікації в контексті соціально-політичної стабілізації в Україні на сучасному етапі

Домбровська С. М., Науменко А. О. Парадигма державного регулювання аграрного сектору в контексті світового досвіду

Карлаш В. В. Зарубіжний досвід регулювання якості медичних послуг у системі охорони здоров’я

Кравчук О. В. Державне управління забезпечення державної безпеки в умовах «цифровізації»

Криштанович М. Ф. Трансформація воєнної безпеки як об’єкта державної політики

Крук С. І. Планування у сфері національної безпеки України

Латинін М. А. Роль держави в забезпеченні соціальної безпеки загалом і регіонів зокрема

Леоненко Н. А. Економічний механізм державного регулювання туристичної сфери України

Лопушинський І. П., Ковнір О. І. Система вищої освіти в Республіці Польща: європейський орієнтир для України

Любчук О. К., Ярченко Ю. В. Закордонний досвід державного управління підготовкою фахівців для сфер соціальної роботи та обслуговування в системі вищої освіти

Мороз В. М. Здоров’я людини як об’єкт державного управління

Набока С. І. Web-сервіси як інструмент упровадження електронних композитних державних послуг

Полосьмак К. О. Механізми реалізації в Україні європейських принципів публічного управління

Помаза-Пономаренко А. Л. Роль інституту президентської влади у сфері забезпечення національної безпеки

Сіренко Р. Р. Система фізичного виховання молоді та розвитку масового спорту як об’єкт державного регулювання в Україні

Тарасов С. С. Формування організаційно-правового механізму державного управління кадрової політики

Терент’єва А. В. Інформаційний супровід ухвалення управлінських рішень у сфері цивільного захисту

Філіппова В. Д., Філіппова В. В. Мобінг і харасмент як детермінанти міжособистісних відносин у структурах державного органу

Шкурат М. О. Державне управління якістю вищої освіти на основі міжнародних стандартів: інноваційно-інформаційний механізм

 

Державна служба

Пашко Л. А., Гнітько І. В. Професійне здоров’я в системі публічного управління: сутність і структура

Шевченко С. О., Коваль Г. В. Зарубіжний досвід організації підвищення кваліфікації державних службовців

 

Місцеве самоврядування

Дєгтяр А. О., Соболь Р. Г. Фінансове забезпечення розвитку ОТГ

Оленковська Л. П. Місцевий економічний розвиток об’єднаних територіальних громад і державна політика у сфері земельних відносин

Палагнюк Ю. В., Ханін А. В. Сутність та особливості використання методів мотивування персоналу в органах місцевого самоврядування

Проніна О. В. Розширення повноважень об’єднаних територіальних громад у сфері земельних відносин (на прикладі Херсонської області)

Серьогіна-Берестовська О. В. Вплив держави на розвиток соціальної інфраструктури в малих містах

Троценко М. М. Нормативно-правове забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення якості освіти