Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2018, № 2,

 

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 1 від 29.08.2018 року)

 

Теорія та історія державного управління

Андреєв С. О. Основні наукові та науково-організаційні чинники, що стримують розвиток галузі науки «Державне управління»

Бутирська Т. О. Трансцендентальні та акцидентальні начала держави

Демченко В. М. Мова радянської ідеології та її сучасні рефлексії (на матеріалі монографії Л. Масенко «Мова радянського тоталітаризму»)

Крук С. І. Інституційний базис державного управління щодо забезпечення національної безпеки країни

Крутій О. М., Радченко О. О. Інститут державно-приватного партнерства як інструмент легітимізації органів публічної влади України

Неділько А. І. Теоретичні підходи до визначення поняття «Механізм публічного управління»

Палагнюк Ю. В., Сіненкова С. В. Аналіз комунікативної компетентності соціальних працівників управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

 

Механізми державного управління

Антонова О. Р. Імплементація міжнародних стандартів сімейної політики: проблеми та перспективи розвитку

Базарко І. М. Ефективність формування та реалізації механізмів управління державними підприємствами та майном в Україні на сучасному етапі

Бондаренко А. І. Державне регулювання ефективності фінансової безпеки економіки

Братко Б. Е. Порівняльний аналіз державного регулювання іпотечних інститутів кредитування житла

Децик О. П. Організація координаційної взаємодії суб’єктів публічної дипломатії в Україні

Дурман М. О., Дурман О. Л. Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад як інструмент впровадження нової регіональної політики

Євсюков О. П. Прогнозна модель державного забезпечення соціально-економічної безпеки

Клюцевський В. І. Електронний документообіг як вагома складова прозорості діяльності місцевих органів державної влади

Криштанович М. Ф., Гонтар З. Г. Модернізація державного управління в контексті глобалізації

Кушлик Р. О. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств у галузі енергозабезпечення в Україні

Лопушинський І. П. «Цифровізація» як основа державного управління на шляху трансформації та реформування українського суспільства

Мартиненко В. Ф. Розроблення, ухвалення й реалізація управлінських рішень в умовах формування інформаційної економіки

Медвецька Т. В. Формування стратегії державного регулювання земельних відносин для забезпечення соціально-економічного розвитку України

Мерзляк А. В., Комар Д. Л. Державне управління розвитком транзитного потенціалу України

Парубчак І. О. Державне регулювання сфери надання туристичних послуг вітчизняними суб’єктами туристично-рекреаційної індустрії

Писаренко В. П. Шляхи вдосконалення організації керування електронними документаційними процесами в діяльності органів влади в Україні

Плеханова О. П., Плеханов Д. О. Нормативно-правове регулювання нотаріальної діяльності в системі взаємодії держави та суспільства в Україні

Проніна О. В. Механізми протидії виникненню корупції в системі органів з питань геодезії, картографії та кадастру в Україні

Радченко О. В., Довгань В. І. Чинники екологічної безпеки в процесах державного регулювання економіко-екологічних відносин в України

Сапіга В. С. Державне регулювання соціалізаційних процесів серед молодих осіб у Збройних Силах України: мотиваційно-психологічний аспект

Сисюк В. М. Соціально-психологічні засади формування державної політики фізичного виховання в українському суспільстві

Смачило С. М. Становлення та розвиток центральноєвропейських моделей забезпечення соціальної функції держави в умовах глобалізації

Філіппова В. Д. Місце і роль Summitry Institutions у системі глобального управління

Хряпинський А. П. Стратегічні орієнтири вдосконалення державної територіальної політики

 

Державна служба

Коваль Г. В. Самоосвіта як ефективний напрям розвитку професіоналізму державного службовця

Науменко Р. А., Миколайчук І. П. Компетентнісний підхід в оцінюванні керівного персоналу державної служби України

 

Місцеве самоврядування

Зінченко Г. К. Проблеми делегування владних повноважень в Україні на регіональному рівні