Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2018, № 1

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 5 від 30.03.2018 року)

 

Теорія та історія державного управління

Демченко В. М. «Ординська» ґенеза постімперського державного управління (на матеріалі роману Б. Акуніна «Щаслива Росія»)

Дєгтяр А. О., Бублій М. П. Застосування наукових підходів у дослідженнях з протидії корупції в органах державної влади

Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Пархоменко М. С. Наукові підходи до розуміння сутності поняття «потенціал громадського прогресу»

Мартиненко В. Ф. Розроблення, ухвалення й реалізація рішень публічного управління в контексті викликів сучасності

Ткачук А. І., Миронов В. В. Тенденції розвитку публічного управління як нової моделі організації державного управління в Україні

Молодцов О. В. Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки інституціональних змін

Половцев О. В., Чекригін М. В. Сучасні трансформації системи державного управління: формування методологічного змісту механізмів державного управління

Струк Н. П., Білоцький О. В. Національна та енергетична безпека: співвідношення понять

 

Механізми державного управління

Барило О. Г. Аналіз досліджень проблем державного управління у сфері цивільного захисту

Бойко С. Г. Тенденції та особливості державної кадрової політики у сфері охорони здоров’я

Борисенко О. П. Адаптивне управління процесом ціноутворення на надання послуг у медичній сфері

Дідок Ю. В. Державне регулювання розвитку післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини в Україні

Дяченко О. П. Механізми державного регулювання протидії розвитку тіньової економіки в контексті функціонування мiжнaродних організацій та cтaндaртів

Коваль Г. В. Проблеми молодіжного безробіття в Україні та шляхи їх вирішення

Кондратенко О. О. Модернізація державного регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції

Криштанович М. Ф. Діяльність поліції щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави

Мороз С. А. Реалізація принципу орієнтації на замовника як напрямок удосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти

Палагнюк Ю. В., Письмиченко О. С. Особливості розвитку соціальних послуг у системі соціальної політики Німеччини

Пшинка Г. В. Внутрішній маркетинг як механізм управління персоналом та якістю продукції підприємств

Сабурова Г. Б. До питання про сучасний стан керування документацією в органах виконавчої влади

Савченко Н. В. Передумови формування та впровадження концепції «innovation-friendly regulation» у сервісно орієнтованому цифровому суспільстві

Топалова Е. Х. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні

Федорчак В. В. Новітні організаційно-економічні засоби державного управління щодо забезпечення цивільної безпеки: Україна та світ

Філіппова В. Д., Філіппова В. В. Базові основи компаративного методу аналізу стратегічного планування у сфері національної безпеки України

Ярошович В. І. Трансформація державної молодіжної політики щодо соціалізаційних процесів у середовищі студентської молоді

 

Державна служба

Ковнір О. І. Використання іноземних мов у публічній службі України: стан, проблеми та перспективи

Лопушинський І. П. «Цифрові робочі місця» державних службовців як вагома складова електронного урядування в Україні

Лопушинський І. П., Ковнір О. І. Формування англомовної компетентності державних службовців в умовах євроінтеграції України

 

Місцеве самоврядування

Коваленко М. А., Швороб Г. М., Швороб К. В. Програма розвитку об’єднаної територіальної громади: проблеми розроблення і фінансового забезпечення

Семенченко Ф. Г. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти організації політичної влади