Теорія та практика державного управління

 і місцевого самоврядування, 2017, № 1

Електронне наукове фахове видання

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет 

Вченою радою Херсонського національного технічного університету

(Протокол № 8 від 27.04.2017 року)

 

Теорія та історія державного управління

Антонов В. М., Голобородько К. Ю. Акме-управління інноваційним розвитком закладів освіти

Баранова А. С. Дослідження феномену освітньої функції демократичної держави у працях давньогрецьких філософів

Демченко В. М. Соціолінгвістична складова підготовки магістрів публічного управління та адміністрування

Дєгтяр О. А. Методологічні підходи до розроблення та ухвалення раціональних управлінських рішень у сучасному менеджменті

Дєгтяр А. О., Бублій М. П. Теоретико-методологічні основи категорії «соціальна інфраструктура»

Дєгтяр О. А., Непомнящий О. М. Трансформація в умовах глобалізації функцій інституту держави, громадянського суспільства та їх взаємодія

Лєтнєва О. С. Сутність провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та його пов’язаність із провадженням з нотаріального посвідчення правочинів

Молодцов О. В., Радченко О. В. Деякі аспекти проблеми інституціональної синхронізації процесів децентралізації в Україні

 

Механізми державного управління

Борисенко О. П. Мінімізація ризиків податкової заборгованості: державно-управлінський аспект

Гуськова Е. О. Методи вимірювання та індикатори довіри

Дєгтяр А. О., Калюга О. О. Аналіз світового фінансового ринку під час кризи 2008 року та управління українським фінансовим ринком на сучасному етапі

Домбровська С. М. Механізми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та митного адміністрування

Дурман М. О., Тохтарова І. М. Відкриті дані як інструмент інформаційного забезпечення прозорості публічної влади

Дяченко О. І. Cучасний стан ядерної та радіаційної безпеки України

Коврегін В. В. Механізми моделювання рівня достатності державної економічної підтримки інноваційного розвитку ВНЗ

Криштанович М. Ф., Криштанович С. В. Роль і функції соціальної реклами в системі публічного управління держави

Кучин С. П. Сфера послуг як об’єкт державного регулювання

Мелко В. Л. Державний інституціональний механізм забезпечення процесів страхування у галузі будівництва

Палагнюк Ю. В., Штим О. І. Державна політика зайнятості молоді в країнах-членах ЄС: досвід для України

Петренко В. П., Струк Н. П. Компаративний аналіз сутнісних характеристик поняття «Врядування»

Полторак С. Т. Механізми державного управління інвестиційним розвитком військово-промислового комплексу України

Сердюк М. Ю. Перспективи впровадження страхової медицини як боротьби з онкологічною захворюваністю в Україні

Філіппова В. Д. Інноваційні форми «демократії участі» громадян у публічному управлінні

Філоненко С. В. Державне управління промисловим комплексом як економічною системою

 

Державна служба

Лопушинський І. П., Топалова Е. Х. До проблеми законодавчого забезпечення професійного навчання публічних службовців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Толкованов В. В. Нові підходи до організації конкурсів на державну службу

 

Місцеве самоврядування

Баран М. П. Роль вищих навчальних закладів у системі підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад в умовах автономізації діяльності

Коваль Г. В. Законодавче забезпечення функціонування територіальних громад в Україні

Лопушинський І. П., Ковнір О. І. Стан та перспективи реформування освіти в умовах децентралізації влади в Україні

Толкованов В. В. Пріоритетні завдання та підходи до модернізації місцевого самоврядування на сучасному етапі: вітчизняний та зарубіжний досвід